Wyszukiwanie...

loupe-icon
Select your location

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego MOWI

 

Nota prawna

Dostęp i użytkowanie niniejszej strony MOWI następują zgonie z poniższym regulaminem oraz prawami obowiązującymi w Królestwie Norwegii.

Prawa autorskie

Prawa autorskie © MOWI ASA. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa autorskie oraz wszelka własność intelektualna w postaci tekstów, zdjęć, obrazów, oprogramowania i innych materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej są własnością MOWI ASA oraz powiązanych podmiotów gospodarczych lub zamieszczone są za zgodą odpowiednich sobie właścicieli. Wszystkie podmioty powiązane z MOWI Group wymienione są w załączonym odnośniku.

Zezwala się na przeglądanie niniejszej strony internetowej, jak również zezwala się powielanie rozumiane poprzez pobieranie, kopiowanie na nośniki stałe i przekazywanie treści osobom trzecim poprzez udostępnianie cyfrowe lub wytworzone na jej podstawie materiały drukowane, z zastrzeżeniem, że w każdym z powyższych wypadków jest to czynione dla celów jedynie niekomercyjnych, informacyjnych i/lub osobistych. Nie zezwala się na powielanie wyżej wymienionych treści w celach ich sprzedaży lub dystrybucji dla celów komercyjnych. Żadna z wyżej wymienionych treści nie może również być powielana, modyfikowana, ani zamieszczona w innych publikacjach lub witrynach internetowych, czy to w wersji drukowanej, analogowej czy cyfrowej. Nie udziela się żadnej innej licencji ani prawa.

Znaki towarowe

Wszelkie znaki towarowe zamieszczone na niniejszej stronie są własnością MOWI ASA oraz podmiotów powiązanych lub na licencji MOWI ASA oraz podmiotów powiązanych.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku MOWI ASA, ani żaden członek/członkini zarządu generalnego, dyrektor/dyrektorka lub pracownik/pracownica firmy nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane lub wynikające ze sposobu wykorzystania niniejszej witryny internetowej przez odbiorcę, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z umowy, czynu niedozwolonego lub innej okoliczności. MOWI ASA, w tym członkowie/członkinie zarządu generalnego, dyrektorzy/dyrektorki i pracownicy/pracownice firmy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio, pośrednio, następczo lub związanej w jakikolwiek inny sposób z korzystaniem z tej witryny przez odbiorcę.

Treści

Informacje na niniejszej stronie zamieszczone są w najlepszej wierze, jedynie dla celów informacyjnych. Nie powinno się polegać na treściach zamieszczonych na stronie dla żadnych określonych celów ani żadna gwarancja i/lub reprezentacja jest udzielona względem dokładności lub kompletności podanych informacji.

Wszelkie komentarze, sugestie, materiały graficzne, koncepcje (włączając koncepcje dotyczące produktów i kampanii reklamowych) oraz wszelkie inne informacje i materiały przesłane do MOWI ASA za pośrednictwem niniejszej strony stają się i pozostają wyłączną własnością MOWI ASA, włączając w powyższe wszelkie przyszłe prawa związane z przesłanymi materiałami, również w przypadku gdy niniejszy regulamin użytkowania jest zmieniony lub unieważniony.

Powyższe oznacza, że z momentem przesłania jakiejkolwiek treści poprzez niniejszą stronę następuje zrzeczenie się jakichkolwiek praw własności oraz wyraża się zgodę na warunki ustanowione przez ten regulamin oraz nieograniczone wykorzystanie tych treści przez MOWI ASA (włączając materiały i koncepcje podobne) w jakiejkolwiek postaci, obecnie lub w przyszłości, bez powiadamiania autora tych treści, oraz bez wynagrodzenia, lub jakiegokolwiek innego zobowiązania i/lub rekompensaty dla autora lub osób trzecich. MOWI ASA nie ma obowiązku utrzymywania przesłanych materiałów w poufności.

MOWI ASA zastrzega sobie prawo do wnoszenia wszelkich zmian i poprawek do niniejszej strony, w dogodnym dla siebie momencie i bez wcześniejszego uprzedzania.

Brak gwarancji

Niniejsza strona dostarczana jest w stanie zastanym, wraz z wszelkimi wadami. MOWI ASA nie udziela żadnych bezpośrednich ani pośrednich reprezentacji ani gwarancji w związku z materiałami zamieszczonymi na stronie. Dodatkowo, żadna z treści zamieszczonych na stronie przeznaczona jest jako udzielanie konsultacji lub porad dla odbiorcy.