Wyszukiwanie...

loupe-icon
Select your location

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Mowi ASA (nr rej. 964 118 191) zobowiązuje się do ochrony i poszanowania Twojej prywatności

Niniejsza informacja o ochronie prywatności zawiera ogólne informacje dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe naszych akcjonariuszy, osób odwiedzających naszą stronę internetową, odbiorców naszego biuletynu oraz zapytań składanych za pośrednictwem naszych formularzy online lub a pomocą danych kontaktowych dostępnych na naszej stronie internetowej. W niniejszej polityce prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie dane osobowe możemy przetwarzać oraz w jakim celu.

Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych Mowi pełni rolę administratora danych, co oznacza, że jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób odpowiedzialny i zapewniamy możliwość korzystania z praw wynikających z rozdziału III Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – RODO – Rozporządzenie (UE) 2016/679.

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej – zwanej dalej osobą, której dane dotyczą – m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub oceny, które mogą być powiązane z osobą fizyczną.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, jakie masz prawa w tym zakresie lub jak się na nie powoływać, możesz skontaktować się z nami pod adresem privacy@mowi.com.

Dane osobowe, które możemy przetwarzać

Mowi może przetwarzać Twoje następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • adres IP
 • Geolokalizacja

Jak gromadzone są dane osobowe

Dane osobowe mogą być dobrowolnie przekazywane przez osobę, której dane dotyczą, podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub rejestracji w celu otrzymywania biuletynów, kontaktu z Mowi za pośrednictwem naszych formularzy online lub korzystania z danych kontaktowych podanych na naszej stronie internetowej.

Ponadto gromadzimy dane osobowe za pomocą plików cookie na naszej stronie internetowej. Robimy to, aby poprawić komfort użytkowania naszej strony internetowej. Więcej o tym, jak używamy plików cookie możesz przeczytać poniżej.

 

Podstawa prawna i cel przetwarzania przez nas danych osobowych

Twoje dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, a Mowi nie będzie dalej przetwarzać Twoich danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.

Mowi ograniczy również przetwarzanie danych osobowych do czasu niezbędnego do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane Twoje dane osobowe w pierwszej kolejności i zgodnie z podstawą prawną każdorazowego przetwarzania. Po upływie okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych może nie być wykonalne po upływie okresu przechowywania.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przechowywania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Formularze online (jakich formularzy online używasz?)

Nasze formularze online zostaną przesłane bezpośrednio do niezależnego zewnętrznego dostawcy Mowi. Te formularze online można przesyłać anonimowo lub z podaniem imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu. Jeżeli zdecydujesz się podać dane osobowe, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej dobrowolnej zgody zgodnie z RODO – art. 6 ust. 1 litera a). Uprzejmie prosimy o ograniczenie przekazywanych informacji do tych, które są nam niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie i podjęcia stosownych działań. Mowi zaprzestanie przetwarzania danych osobowych związanych z zapytaniami za pośrednictwem naszych formularzy online po ocenie zapytania przez Mowi i, w razie konieczności, wdrożeniu odpowiednich środków, pod warunkiem, że przestrzeganie zobowiązań prawnych nie wymaga innego postępowania.

Zapytania bezpośrednie

Zapytania kierowane na dane kontaktowe podane na naszej stronie internetowej lub w niniejszej informacji o ochronie prywatności spowodują, że Mowi będzie przetwarzać Twoje dane kontaktowe i wszelkie inne podane przez Ciebie informacje. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Twoja dobrowolna zgoda zgodnie z RODO – art. 6 ust. 1 litera a). Uprzejmie prosimy o ograniczenie przekazywanych informacji do tych, które są nam niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie i podjęcia stosownych działań. Mowi zaprzestanie przetwarzania danych osobowych związanych z zapytaniami kierowanymi bezpośrednio do nas, po ocenie zapytania przez Mowi i, w razie konieczności, wdrożeniu odpowiednich środków, o ile wypełnienie obowiązków prawnych nie wymaga innego postępowania.

Biuletyny

Mowi będzie wysyłać biuletyny wyłącznie do swoich zweryfikowanych odbiorców biuletynów. Rejestrując się, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Mowi Twoich danych kontaktowych w celu przesyłania Ci biuletynów. W związku z tym towarzyszące przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym zakresie będzie opierać się na Twojej dobrowolnej zgodzie zgodnie z RODO – art. 6 ust. 1 litera a). Możesz w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej lub klikając hiperłącze w biuletynach, aby anulować subskrypcję naszego biuletynu. Jeżeli w dowolnym momencie zdecydujesz się wycofać zgodę, wszelkie przetwarzanie Twoich danych osobowych prowadzone na podstawie wycofanej zgody, zostanie bez zbędnej zwłoki zakończone.

 

Ujawnienie danych osobowych i podmiotów przetwarzających dane

Mowi podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Twoich danych osobowych, jak również uniknąć nieuzasadnionego ujawnienia, modyfikacji i/lub nieupoważnionego zniszczenia takich danych.

Mowi nie ujawni danych osobowych stronom trzecim, chyba że osoba trzecia jest podmiotem zaangażowanym w przetwarzanie danych do przeprowadzenia danego procesu w imieniu Mowi, na mocy umowy o powierzenie przetwarzania danych i zostały złożone wystarczające gwarancje – potwierdzające wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Jeśli chcesz otrzymać wykaz tych podmiotów, daj nam znać korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W przypadku przetwarzania przez Mowi danych osobowych, które Ciebie dotyczą, przysługują Ci następujące prawa zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO):

 1. Masz prawo uzyskać potwierdzenie, czy Mowi przetwarza Twoje dane osobowe, a także uzyskać dostęp do wszelkich danych osobowych, które Mowi przetwarza na Twój temat, a także celu takiego przetwarzania.
 2. Masz prawo do weryfikacji i, w stosownych przypadkach, sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych, które Ciebie dotyczą, oraz do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 3. Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Ciebie dotyczą.
 4. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 5. Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Ciebie dotyczą. Na żądanie usunięcia Mowi będzie zobowiązana do usunięcia Twoich danych osobowych, chyba że Mowi ma inną podstawę prawną do dalszego przetwarzania danych.
 6. Przysługuje Ci prawo do wniesienia zażalenia oraz złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych. Informacje o tym, kiedy i jak złożyć skargę znajdziesz tutaj.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw lub masz pytania dotyczące sposobu powoływania się na takie prawa lub ich treść, daj nam znać korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Miejsce przetwarzania i przekazywanie do państw trzecich spoza UE/EOG

Mowi przetwarza dane osobowe w swoich biurach operacyjnych oraz w innych lokalizacjach, w których znajdują się podmioty zaangażowane w przetwarzanie danych. W zależności od Twojej lokalizacji przekazanie danych może wiązać się z przeniesieniem Twoich danych osobowych do kraju innego niż Twój własny. Jeśli takie przekazanie ma miejsce, możesz dowiedzieć się więcej, kontaktując się z Mowi korzystając z informacji podanych poniżej.

Mowi ograniczy przekazywanie danych osobowych do państw trzecich spoza UE/EOG w zakresie niezbędnym do zapewnienia przyjaznej i satysfakcjonującej dla użytkownika strony internetowej, wysyłania newsletterów do naszych subskrybentów oraz otrzymywania i odpowiadania na zapytania kierowane do nas za pośrednictwem odpowiednich kanałów, tj. formularz online na naszej stronie internetowej oraz wiadomości e-mail kierowane na dane kontaktowe podane poniżej.

 

Bezpieczeństwo

Mowi wdrożyła odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony Twoich danych osobowych. Dane osobowe przechowujemy na serwerach z ograniczonym dostępem zlokalizowanych w zabezpieczonych obiektach, a stosowane przez nas środki bezpieczeństwa są na bieżąco monitorowane i oceniane.

Postępowanie prawne

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Mowi do celów prawnych w sądzie lub na etapach prowadzących do ewentualnych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z tej witryny lub powiązanych Usług.

Dzienniki systemowe i konserwacja

W celach związanych z obsługą i utrzymaniem, niniejsza witryna internetowa i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki rejestrujące interakcje z tą witryną (logi systemowe) i wykorzystywać w tym celu inne dane osobowe (np. adres IP).

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Mowi zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swojej polityce prywatności w dowolnym momencie. Zmiany będą aktualizowane i publikowane na tej stronie internetowej, i Mowi może – o ile jest to technicznie i prawnie wykonalne – wysłać Ci powiadomienie, korzystając z dostępnych nam informacji kontaktowych. Zalecamy regularne sprawdzanie tej strony i sprawdzanie daty ostatniej modyfikacji na dole strony, aby upewnić się, że zapoznałeś się z najnowszymi i obowiązującymi warunkami określonymi w niniejszej polityce prywatności.

O ile zmiany dotyczą czynności przetwarzania dokonywanych na podstawie zgody, Mowi uzyska nową zgodę w celu zabezpieczenia podstawy prawnej do kontynuacji czynności przetwarzania.

 

Matomo Analytics

Matomo Analytics to internetowa platforma analityczna o otwartym kodzie źródłowym, używana przez Mowi w celu mierzenia, gromadzenia, analizowania i raportowania danych odwiedzających w celu zrozumienia i optymalizacji witryny.

 1. Cel przetwarzania

Matomo służy do analizy zachowania osób odwiedzających witrynę w celu zidentyfikowania potencjalnych pułapek; nieodnalezione strony, problemy z indeksowaniem w wyszukiwarkach, które treści są najbardziej cenione. Po przetworzeniu danych (liczba odwiedzających docierających do nieznalezionych stron, przeglądanie tylko jednej strony…), Matomo generuje raporty dla właścicieli witryn, aby podjąć działania, na przykład zmienić układ stron, opublikować nowe treści… itp.

Matomo przetwarza następujące dane osobowe:

 • Ciasteczka
 • Adres IP
 • Identyfikator użytkownika
 • Lokalizacja użytkownika

A także:

 • Data i godzina

 

 

 • Tytuł przeglądanej strony
 • Adres URL przeglądanej strony
 • Adres URL strony, która była wyświetlana przed bieżącą stroną
 • Rozdzielczość ekranu
 • Godzina w lokalnej strefie czasowej
 • Pliki, które zostały kliknięte i pobrane
 • Kliknięcia linków do domeny zewnętrznej
 • Czas generowania stron
 • Kraj, region, miasto
 • Główny język przeglądarki
 • Aplikacja kliencka użytkownika przeglądarki

Przetwarzanie danych osobowych przez Matomo odbywa się na podstawie wyraźnej zgody. Twoja prywatność jest naszą największą troską. Dlatego nie będziemy przetwarzać żadnych danych osobowych w Matomo, chyba że wyrazisz na to wyraźną zgodę, klikając przycisk „Akceptuj pliki cookie”.

 1. Odbiorca danych osobowych

Dane osobowe otrzymane za pośrednictwem Matomo są przesyłane do naszego usługodawcy: InnoCraft, 7 Waterloo Quay PO625, 6140 Wellington, Nowa Zelandia (link do polityki prywatności w chmurze Matomo Matomo cloud privacy policy.).

Dane Matomo są hostowane w Niemczech.

 1. Okres przechowywania lub kryteria stosowane do określenia okresu przechowywania

Retencja danych dla danych przechowywanych w Matomo:

 • wszystkie surowe dane dotyczące odwiedzin i działań są usuwane po 24 miesiącach 14 dniach.
 • raporty zbiorcze nigdy nie są usuwane.

 

 1. Istnienie każdego z praw osoby, której dane dotyczą

Ponieważ Matomo przetwarza dane osobowe na podstawie wyraźnej zgody, możesz skorzystać z następujących praw:

 • Prawo dostępu: w każdej chwili możesz poprosić nas o dostęp do swoich danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia: w każdej chwili możesz poprosić nas o usunięcie wszystkich danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat.
 • Prawo do przenoszenia: w każdej chwili możesz poprosić nas o kopię wszystkich danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat w Matomo.
 • Prawo do wycofania zgody: możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, klikając przycisk „Zarządzanie zgodą”.

 

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego

Jeżeli uważasz, że sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe w ramach Matomo Analytics narusza przepisy prawa, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego.

 

 

 1. Czy podanie danych osobowych jest wymogiem lub obowiązkiem ustawowym lub umownym oraz możliwe konsekwencje niepodania danych osobowych

Jeśli chcesz, abyśmy nie przetwarzali żadnych danych osobowych w Matomo, możesz w dowolnym momencie zrezygnować z ich przetwarzania. Nie będzie żadnych konsekwencji w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Oświadczenie o plikach cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które służą do przechowywania małych fragmentów informacji. Są one przechowywane na Twoim urządzeniu, gdy strona jest ładowana w przeglądarce. Mowi używa zarówno własnych, jak i zewnętrznych plików cookie na naszej stronie internetowej do kilku celów.

Własne pliki cookie są najczęściej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny i poprawy bezpieczeństwa. Te pliki cookie nie gromadzą żadnych danych osobowych.

Pliki cookie stron trzecich pomagają nam zrozumieć, jak działa witryna, w jaki sposób wchodzisz w interakcje z naszą witryną, zapewniają bezpieczeństwo naszych usług, dostarczają reklamy odpowiednie dla Ciebie, i ogólnie pomagają przyspieszyć przyszłe interakcje z naszą witryną. Te pliki cookie będą przechowywane w Twojej przeglądarce tylko za Twoją zgodą i masz możliwość rezygnacji z tych plików cookie. Jednak rezygnacja z niektórych z tych plików cookie może wpłynąć na komfort przeglądania.

Jeśli zdecydujesz się zmienić swoje preferencje później podczas sesji przeglądania, możesz kliknąć kartę „Ustawienia plików cookie – Zarządzaj zgodą” na ekranie. Spowoduje to ponowne wyświetlenie informacji o zgodzie, umożliwiającej zmianę preferencji lub całkowite wycofanie zgody. Ponieważ różne przeglądarki udostępniają różne metody blokowania i usuwania plików cookie, możemy Ci pomóc w tej kwestii. Jeśli potrzebna jest taka pomoc, prosimy o kontakt – skorzystaj z danych kontaktowych podanych poniżej.

Niezbędne pliki cookie

Potrzebne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania witryny. Te pliki cookie zapewniają podstawowe funkcje i zabezpieczenia strony internetowej.

Funkcjonalne

Funkcjonalne pliki cookie pomagają w realizacji określonych funkcji w serwisie, np. zapamiętują wybory i preferencje użytkownika Dzięki temu witryna internetowa zapewnia spersonalizowane wrażenia użytkownika.

Plik cookie Czas trwania Opis
cookielawinfo-checkbox- advertisement 1 rok Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę Zgoda na pliki cookie RODO. Plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Reklama”.

 

 

 

cookielawinfo-checkbox- functional 1 rok Plik cookie jest ustawiany przez Zgodę na pliki cookie RODO w celu zarejestrowania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Funkcjonalne”.
cookielawinfo-checkbox- necessary 1 rok Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę Zgoda na pliki cookie RODO. Plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Niezbędne”.
cookielawinfo-checkbox- others 1 rok Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę Zgoda na pliki cookie RODO. Plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Inne”.
CookieLawInfoConsent 1 rok Plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę Zgoda na pliki cookie RODO i służy do przechowywania identyfikatora zgody po wyrażeniu przez użytkownika zgody na korzystanie z plików cookie. Nie przechowuje żadnych danych osobowych.
viewed_cookie_policy 1 rok Plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę Zgoda na pliki cookie RODO i służy do zapisania informacji, czy użytkownik wyraził zgodę na użycie plików cookie. Nie przechowuje żadnych danych osobowych.

 

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania odwiedzającym odpowiednich reklam i kampanii marketingowych. Te pliki cookie śledzą odwiedzających w witrynach internetowych i zbierają informacje w celu wyświetlania dostosowanych reklam.

Plik cookie Czas trwania Opis
_fbp 1 rok Używany przez Facebook do dostarczania szeregu produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od stron trzecich.
tr sesja Używany przez Facebook do dostarczania szeregu produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców.

 

 

Mowi używa Vimeo do filmów publikowanych na naszej stronie internetowej. Vimeo ma własne pliki cookie i gromadzi dane użytkownika. Więcej informacji na stronie www.vimeo.com.

Mowi używa również ikon z www.fontawesome.com. Font Awesome ma własne pliki cookie i gromadzi dane użytkownika. Przeczytaj więcej na ich stronie internetowej.

Informacje kontaktowe (proszę podać dane kontaktowe swojego sklepu)

Mowi ASA
Telefon: +47 21 56 23 00
e-mail: privacy@mowi.com
Adres: Mowi ASA, Sandviksbodene 77A, 5035 Bergen, Norwegia

 

Ostatnia modyfikacja: 01.11.2022