REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MOWI

Nota prawna

Dostęp i użytkowanie niniejszej strony Mowi następują zgonie z poniższym regulaminem oraz prawami obowiązującymi w Królestwie Norwegii.

Prawa autorskie

Prawa autorskie © Mowi ASA. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa autorskie oraz wszelka własność intelektualna w postaci tekstów, zdjęć, obrazów, oprogramowania i innych materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej są własnością Mowi ASA oraz powiązanych podmiotów gospodarczych lub zamieszczone są za zgodą odpowiednich sobie właścicieli. Wszystkie podmioty powiązane z Mowi Group wymienione są w załączonym odnośniku.

Zezwala się na przeglądanie niniejszej strony internetowej, jak również zezwala się powielanie rozumiane poprzez pobieranie, kopiowanie na nośniki stałe i przekazywanie treści osobom trzecim poprzez udostępnianie cyfrowe lub wytworzone na jej podstawie materiały drukowane, z zastrzeżeniem, że w każdym z powyższych wypadków jest to czynione dla celów jedynie niekomercyjnych, informacyjnych i/lub osobistych. Nie zezwala się na powielanie wyżej wymienionych treści w celach ich sprzedaży lub dystrybucji dla celów komercyjnych. Żadna z wyżej wymienionych treści nie może również być powielana, modyfikowana, ani zamieszczona w innych publikacjach lub witrynach internetowych, czy to w wersji drukowanej, analogowej czy cyfrowej. Nie udziela się żadnej innej licencji ani prawa.

Znaki towarowe

Wszelkie znaki towarowe zamieszczone na niniejszej stronie są własnością Mowi ASA oraz podmiotów powiązanych lub na licencji Mowi ASA oraz podmiotów powiązanych.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Mowi ASA, ani żaden członek/członkini zarządu generalnego, dyrektor/dyrektorka lub pracownik/pracownica firmy nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane lub wynikające ze sposobu wykorzystania niniejszej witryny internetowej przez odbiorcę, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z umowy, czynu niedozwolonego lub innej okoliczności. Mowi ASA, w tym członkowie/członkinie zarządu generalnego, dyrektorzy/dyrektorki i pracownicy/pracownice firmy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio, pośrednio, następczo lub związanej w jakikolwiek inny sposób z korzystaniem z tej witryny przez odbiorcę.

Treści

Informacje na niniejszej stronie zamieszczone są w najlepszej wierze, jedynie dla celów informacyjnych. Nie powinno się polegać na treściach zamieszczonych na stronie dla żadnych określonych celów ani żadna gwarancja i/lub reprezentacja jest udzielona względem dokładności lub kompletności podanych informacji.  

Wszelkie komentarze, sugestie, materiały graficzne, koncepcje (włączając koncepcje dotyczące produktów i kampanii reklamowych) oraz wszelkie inne informacje i materiały przesłane do Mowi ASA za pośrednictwem niniejszej strony stają się i pozostają wyłączną własnością Mowi ASA, włączając w powyższe wszelkie przyszłe prawa związane z przesłanymi materiałami, również w przypadku gdy niniejszy regulamin użytkowania jest zmieniony lub unieważniony.

Powyższe oznacza, że z momentem przesłania jakiejkolwiek treści poprzez niniejszą stronę następuje zrzeczenie się jakichkolwiek praw własności oraz wyraża się zgodę na warunki ustanowione przez ten regulamin oraz nieograniczone wykorzystanie tych treści przez Mowi ASA (włączając materiały i koncepcje podobne) w jakiejkolwiek postaci, obecnie lub w przyszłości, bez powiadamiania autora tych treści, oraz bez wynagrodzenia, lub jakiegokolwiek innego zobowiązania i/lub rekompensaty dla autora lub osób trzecich. Mowi ASA nie ma obowiązku utrzymywania przesłanych materiałów w poufności.

Mowi ASA zastrzega sobie prawo do wnoszenia wszelkich zmian i poprawek do niniejszej strony, w dogodnym dla siebie momencie i bez wcześniejszego uprzedzania.

Brak gwarancji

Niniejsza strona dostarczana jest w stanie zastanym, wraz z wszelkimi wadami. Mowi ASA nie udziela żadnych bezpośrednich ani pośrednich reprezentacji ani gwarancji w związku z materiałami zamieszczonymi na stronie. Dodatkowo, żadna z treści zamieszczonych na stronie przeznaczona jest jako udzielanie konsultacji lub porad dla odbiorcy.

Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie dla przetwarzania danych osobowych osób niezatrudnionych przez Mowi ASA.

Mowi ASA (reg. 964 118 191) jest administratorem danych osobowych oraz ponosi odpowiedzialność za sposób ich przetwarzania.

Dane osobowe rozumiane są jako jakiekolwiek informacje związane osobę fizyczną, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub ocena, jaką można powiązać z osobą fizyczną (osoby, których dane dotyczą).

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zapewnia podstawowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych, takich jak rodzaj danych osobowych, jakie Mowi ASA może przetwarzać, cele, dla których dane osobowe mogą być przetwarzane, jak również prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane.

Dane osobowe, jakie mogą być przetwarzane przez Mowi ASA

Mowi ASA ma prawo do przetwarzania danych osobowych osób przez siebie niezatrudnionych w poniższym zakresie:

 • Imię

 • Nazwisko

 • Płeć

 • Data urodzin

 • Numer telefonu

 • Publiczne profile w mediach społecznościowych

 • Adres IP

 • Adres

 • Adres e-mail

 • Geolokalizacja

Sposób zbierania danych osobowych 

 Mowi ASA zbiera dane osobowe poprzez bezpośredni kontakt z odbiorcą, formularze online, strony trzecie, newsletter i inne.

Cele i podstawy prawne

Podstawy prawne dla przetwarzania danych osobowych przez Mowi ASA mają umocnienie w wyrażonej przez podmiot zgodzie oraz ma na celu [nazwa celów marketingowych].

W związku z podstawą prawną dla przetwarzania Twoich danych osobowych, jaką jest wyrażona zgoda, masz prawo wycofać wyrażone zgody w każdym momencie bez podania przyczyny.

Bezpieczeństwo

Firma Mowi ASA wdrożyła wszelkie odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych. Przechowujemy dane osobowe na serwerach o ograniczonym dostępie w zabezpieczonych obiektach, a nasze środki bezpieczeństwa są monitorowane i oceniane na bieżąco.

Usuwanie danych osobowych

Mowi ASA wdrożyło procedury, które zapewniają, że dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).

Jeśli uważasz, że istnieją podstawy do usunięcia danych osobowych dotyczących Ciebie, skontaktuj się z nami, aby zażądać usunięcia danych osobowych.

Ujawnianie danych osobowych osobom trzecim

Dane osobowe nie mogą być ujawniane osobom trzecim, chyba że firma Mowi ASA jest zobowiązana prawnie do ujawnienia takich informacji.

Podmioty przetwarzające dane osobowe

Mowi ASA zastrzega sobie prawo do zaangażowania osób trzecich do przetwarzania danych osobowych w imieniu Mowi. Jedynie osoby trzecie, które dostarczyły wystarczające gwarancje do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) będą angażowane przez Mowi, tak a by zapewniana była ochrona praw osoby, której dane dotyczą.

Transfer danych osobowych do krajów spoza UE / EOG

Mowi ASA nie przekaże twoich danych osobowych do krajów trzecich spoza UE / EOG, chyba że zostałeś/aś wyraźnie poinformowany/a [i wyraziłeś] na to zgodę.

Twoje prawa jako osoby, której dotyczą dane osobowe

W przypadku, gdy Mowi przetwarza dotyczące ciebie dane osobowe, będziesz miał następujące prawa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)

 1. Masz prawo uzyskać potwierdzenie, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Mowi ASA oraz, w takim przypadku, otrzymać dostęp do danych osobowych i informacji dotyczących celu przetwarzania, kategorii danych osobowych itp.

 2. Masz prawo do sprostowania nieścisłych danych osobowych dotyczących Ciebie oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 3. Masz prawo uzyskać ograniczenie przetwarzania danych osobowych, które Ciebie dotyczą.

 4. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

 5. Masz prawo do usunięcia danych osobowych dotyczących Ciebie. Firma Mowi ASA będzie zobowiązana do usunięcia danych osobowych, które Cię dotyczą, chyba że istnieją podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych osobowych.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych przez Mowi narusza ogólne przepisy o ochronie danych, masz prawo złożyć pisemną skargę do właściwego organu nadzoru w swoim kraju.

Informacje kontaktowe

Mowi ASA

Nr tel.: +47 21 56 23 00

E-mail: info@mowi.com

Adres: Mowi ASA, Sandviksbodene 77A, 5035 Bergen, Norwegia

Oświadczenie o plikach Cookies:

Ta strona używa plików cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Pliki cookies używane są aby poprawić jej funkcjonowanie i treści. Zgadzam się / Nie zgadzam się / Więcej